Bach en de chinese 5 elementenleer

De Chinese Vijf Elementen en de Bach Bloemen Remedies

In de loop van de geschiedenis zijn er altijd  denkers geweest die zich afvroegen ‘hoe’ en vooral ‘waardoor’ mensen ziek kunnen worden.

Zo zien we op geregelde tijdstippen therapiemethoden ontstaan die een antwoord pogen te bieden op die twee belangrijke vragen. Het oude Egypte, China, India, Arabië, Perzië, Midden- en ZuidAmerika, nog later de Grieken en Paracelsus in de 16de eeuw kenden geneeswijzen die soms blijk gaven van een anatomische en fysiologische kennis die ons vanuit de klassieke Westerse geneeskunde met verstomming slaat. In de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCM) is de leer van de elementen de poort tot het inzicht in het proces van ziekte en gezondheid.

Het is interessant om vast te stellen dat zowel de Chinese Vijf Elementenleer als de behandeling met Bach Bloemen Remedies vertrekken van de mentaalemotionele toestand van de mens, van zijn mentaal-emotionele benadering van levenssituaties. In het werken met de Bach Remedies zijn het deze mentaal-emotionele onevenwichten die bepalend zijn bij de keuze van de Bach Remedies, die het best geschikt zijn om energetisch opnieuw harmonie te creëren. De Oude Chinezen wisten 5000 jaar geleden al, via hun Vijf Elementenleer, dat vijf groepen mentaal-emotionele onevenwichten de energiestroom in evenveel koppels meridianen stoorden en dus uiteindelijk een tiental fysische organen ziek maakten.

Vermits deze mentaal-emotionele onevenwichten de gemeenschappelijke noemer zijn in beide benaderingen, kan het bijgevolg niet anders dan dat er een verband moet bestaan tussen de conditie van de organen en de mogelijks te suggereren Bach Bloemen Remedies. Daarom is 10 jaar geleden de idee gerijpt om de 38 gemoedtoestanden zoals Dr. Bach die beschreven heeft uitgebreid te toetsen aan de vijf groepen psychologiën van de Chinese Vijf Elementenleer.

Na lange objectieve studie en toetsing in de praktijk konden de 38 Bach remedies ingedeeld worden in vijf groepen die inderdaad overeenkomen met de psychische gesteldheden behorend bij de vijf Elementen. Dit is niet verwonderlijk, want de Vijf Elementenleer is een, uit de yin-yang-logie  stammende universele wetenschap, toepasbaar op alle aspecten van het leven, dus ook op de behandeling met Bach Bloemen Remedies.

De studie werd verricht door twee therapeuten, elk door hun jarenlange ervaring in mensbegeleiding bevoegd op hun specifiek terrein. Als dan daarnaast op basis van de oude Chinese cultuur via de gerefereerde zone van het aangezicht ook nog informatie kan bekomen worden omtrent de conditie van de organen, dan krijgen Bach Consulenten bij middel van deze nieuwe inzichten een tool meer om op het spoor te kunnen komen van de juiste Bach remedies.

Dat is dan meteen ook één van de belangrijkste doelstellingen van dit seminarie.

Wat mag je verwachten

? toelichting bij de twee grote oorzaken van het ontstaan van ziekte, volgens Dr. Bach.

? verschillende kaders van waaruit de werkelijkheid kan bestudeerd worden: o.a. yin-yang, de vijf elementenleer.

? de vijf elementenleer voor zover de inzichten daarin bruikbaar zijn voor het werken met de Bach  remedies.

? de toepassing van de vijf elementenleer op diverse aspecten van het leven.

? de verbinding tussen de vijf elementen en de Bach remedies, en uitgebreide toelichting per remedie.

? visuele tekenen op het gelaat i.v.m. de mogelijke conditie van organen, in het kader van de vijf elementen en het werken met de Bach remedies.

? de toegevoegde waarde van deze inzichten in het werken als Consulent met de Bach remedies.

Voorwaarde tot deelnemen:

Voor de Vijf Elementenleer is geen voorkennis vereist; voorkennis en ervaring is wél vereist m.b.t. de Bach Bloemen Remedies.

Aanvullende informatie


Prijs: € 205,- incl. koffie, thee, water, lunch en cursusmateriaal

Duur: 1 dag van ca. 10.00 uur tot 17.00 uurKlik op de datum om je in te schrijven